Vedtægter

Printvenlig version af vedtægter

 Love og vedtægter

for

”Grundejerforeningen Porskjær”

 

 

Indhold:

Foreningens navn, hjemsted og formål                                                         Side 1

Medlemskredsen                                                                                           Side 1

Medlemmernes pligter                                                                                   Side 1

Foreningens økonomi                                                                                    Side 2

Foreningens ledelse                                                                                      Side 3

Ordinær generalforsamling                                                                            Side 3

Ekstraordinær generalforsamling                                                                   Side 4

Vedtægtsændringer                                                                                        Side 4

Endelig vedtagelse                                                                                         Side 5

 

Foreningens navn, hjemsted og formål

§ 1

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Porskjær”, Galten

§ 2

Grundejerforeningen omfatter ejere af ejendomme, som er udstykket fra matr. nr. 7a Galten By, inden for et område, der afgrænses mod syd af Røddikvej, mod vest af Grønnevej, mod nord af Porskjærvej og Bøgevænget, i henhold til tinglyst deklaration på grunde udstykket fra matr. nr. 7a. Grundejerforeningen gives skøde på fællesarealet. Skødet vil tillige omfatte de udlagte 8 m brede fællesveje samt stiarealer.

§ 3

Foreningens formål er:

  1. At varetage medlemmernes fælles interesse som grundejere
  2. At overtage og administrere anlæg, beplantning, ren- og vedligeholdelse af de arealer, som er udlagt til stier og fællesareal og afholde alle udgifter forbundet hermed. Udgifterne ved renholdelse, vedligeholdelse, fornyelse eller reparation af de fælles anliggender, herunder beplantning, betales af grundejerne med én andel pr. parcel. Beløbet betales senest én uge efter regnskabets godkendelse på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er berettiget til på grundlag af et på generalforsamlingen godkendt budget at opkræve a’conto beløb.

 

Medlemskredsen

§ 4

Pligten til medlemskab påhviler enhver ejer af en eller flere grunde. Ingen, som ikke er ejer af en sådan grund, kan blive medlem af foreningen. Kun én ejer af hver grund kan blive medlem.

 

Medlemmers pligter

§ 5

Medlemmerne er pligtige til at rette sig efter bestyrelsens bestemmelser.

§ 6

Ethvert medlem skal renholde veje, rendesten og fortov udenfor sin grund – samt om vinteren holde ryddet for sne og gruse i glat føre. I øvrigt henvises til politivedtægten samt renholdelsesregulativet.

Snerydning af de private veje. Såfremt et medlem på de private veje ikke overholder disse forpligtelser, kan grundejerforeningen anmode kommunen om tilsyn med manglende snerydning og grusning.

§ 7

Al færdsel på de private veje skal ske med forsigtighed, farten må under ingen omstændigheder overstige 20 km/t. Overtrædelse kan i gentagne tilfælde medføre indberetning (af bestyrelsen) til politiet. Beboernes motorkøretøjer må ikke parkeres på vej eller fortov. Campingvogne skal henstilles på egen grund.

§ 8

Afbrænding af affald forbydes. Bortkørsel af affald iværksættes af grundejerforeningen.

§ 9

Meddelelse om ejerskifte skal straks tilgå foreningen med angivelse af ny ejer.

Kontingent reguleres over skæringsopgørelsen.

 

Foreningens økonomi

§ 10

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Det reviderede regnskab udsendes til samtlige medlemmer samtidigt med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

§ 11

”Medlemmerne bidrager til foreningens økonomi gennem erlæggelse af et årligt kontingent, der forfalder til betaling den 1. juni hvert år. Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling og dækker tidsrummet 1. juni til 31. maj”.

Ændres til:

”Medlemmerne bidrager til foreningens økonomi gennem erlæggelse af et årligt kontingent, der forfalder til betaling den 1.marts hvert år. Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling og dækker tidsrummet 1. januar til 31. december”.

Kontingentet indbetales til foreningens girokonto eller andet af grundejerforeningens bestyrelse angivet sted.

Et medlem der er mere end 1 måned i restance til foreningen, skal betale et administrationstillæg for restancen, svarende til ¼ af årskontingentet.

Herudover kan restancen samt administrationstillægget inddrives af retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om, inden 8 dage at berigtige det skyldige beløb.

Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen, betales af vedkommende restant.

§ 12

Foreningen tegnes økonomisk af formanden i forbindelse med kassereren.

Kassebeholdningen skal henstå på konto i bank, sparekasse eller på girokonto og kontoen skal være klausuleret, således at der kun kan hæves på kontoen i forbindelse med formanden eller næstformanden.

 

Foreningens ledelse

§ 13

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem. Kassereren lønnes med et honorar, der fastsættes af bestyrelsen.

§ 14

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Ved hvert bestyrelsesmøde og generalforsamling fører sekretæren en protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsemedlemmer.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt det findes påkrævet.

Der afholdes minimum 4 bestyrelsemøder årligt, men i øvrigt efter indkaldelse af formanden eller 2 bestyrelsemedlemmer.

 

Ordinær generalforsamling

§ 15

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år mellem 1. januar og 15. februar.

Denne indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem efter den opgivne adresse, med angivelse af dagsorden.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under dagsordenens punkt 5, skal være formanden i hænde senest 15. december, og skal udsendes sammen med indkaldelsen.

Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af de tilfælde, hvor nærværende vedtægter udtrykkeligt foreskriver andet.

Hvert medlem har én stemme, uanset om medlemmet ejer flere grunde. Dog er det en betingelse, at medlemmet ikke er i kontingentrestance.

Stemmeret kan udøves ved afgivelse af skriftlig fuldmagt. Dog kan hvert medlem højst afgive 2 stemmer ved fuldmagt.

Stemmeafgivningen skal være skriftlig – såfremt et medlem forlanger det.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg – af bestyrelse og revisorer
  7. Eventuelt

§ 16

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling, hvor der desuden vælges 2 suppleanter.

Ethvert medlem af ”Grundejerforeningen Porskjær” er pligtig til at modtage valg (valgfrit m/k fra husstanden), uanset om disse er til stede på den ordinære generalforsamling.

Valgene gælder for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted. 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i de lige år, og 3 medlemmer afgår i de ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 17

På hver ordinær generalforsamling vælges 1 revisor for en 2-årig periode, idet der tillige vælges en suppleant.

En revisor kan kun genvælges 1 gang – og efter sin fratræden kan han ikke vælges før efter 2 års forløb.

Revisorerne skal gennemgå foreningens regnskab kritisk og skal forvisse sig om, at de i regnskaberne opførte aktiver er til stede.

Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 18

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen finder der påkrævet – og den kan afholdes, når mindst ¼ af medlemmerne indgiver begæring herom til formanden med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Andre spørgsmål kan ikke behandles på den ekstraordinære generalforsamling. Denne skal indkaldes senest 4 uger efter begæringens modtagelse og med mindst 14 dages varsel.

 

Vedtægtsændringer

§ 19

Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på ændringer af foreningens vedtægter, fordres der, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer er til stede, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Såfremt det fornødne antal stemmer ikke er tilstede, går sagen ud af dagsordenen.

En ny generalforsamling indvarsles med 8 dages varsel – og på denne generalforsamling afgøres spørgsmålet uanset de mødtes antal. Til beslutning kræves dog stadig, at mindst 2/3 af de mødte medlemmer stemmer derfor.

Alle øvrige spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal uanset det mødte antal medlemmer.

Dirigenten afgør – i overensstemmelse med dagsorden og foreningens vedtægter – alle spørgsmål om dagens behandling og stemmeafgivning.

 

Endelig vedtagelse

§ 20

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den. 27. maj 1974, på den ekstraordinære generalforsamling den. 20. maj 1980 og på den ekstraordinære generalforsamling den 23. juni 1982.

Ændret på ekstraordinær generalforsamling 24. juni 2004.

 

Der er lukket for kommentarer.